ابزار کنزاکس

پیچ گوشتی جغجغه خشابی ۱۱ پارچه KRS-111