ابزار کنزاکس

اره فارسی بر 2 کاره میزی 255 میلیمتر 4450 کنزاکس2000وات