ابزار کنزاکس

اره فارسی بر 2 کاره میزی 255 میلیمتر4455 کنزاکس 2000وات