ابزار کنزاکس

اره فارسی بر کشویی 305میلیمتر دو طرفه - تسمه ای4430 کنزاکس