ابزار کنزاکس

اره فارسی بر کشویی 210 میلیمتر دو طرفه 4421 کنزاکس 2000وات