ابزار کنزاکس

اره فارسی بر ثابت 255 میلیمتر 4460 کنزاکس 1500وات