ابزار کنزاکس

اره فارسی بر ثابت 255 میلیمتر 1900وات کنزاکس4465